Jens var portør i Kolding

Jens Christensen (i midten af begge billeder) - født1853 og død i1931 - var i 29 år ansat som portør på Kolding sygehus, fra 1895-1924).

Her er et par artikler fra  Kolding Folkeblad skriver om ham i forbindelse med, at han fyldte 70 år og hans død som 77 årig:

 

Paa Lørdag fylder Portør Jens Christensen 70 aar. --- Christensen har i ca. 28 aar været ansat ved Kolding Sygehus. For 28 aar siden var Sygehuset jo ikke nær så stort som nu og Forholdene ikke saa ideelle. Vandet maatte pumpes op i en Beholder paa Loftet, og alt Brænselet hentes i Kælderen og der skulde fyres i 40 Kakkelovne. Desuden skulde Christensen transportere Patienter fra Stuerne og ind paa Operationsbordet og tilbage igen. Ligeledes transportere Patienterne til og fra Haven. Christensen har stedse udført sit Arbejde med Trofasthed og Sygehusets Ledere har al Tid sat Pris paa ham. Det viste sig for 3 aar siden paa hans 25 Aars Jubilæumsdag, hvor han saavel fra Sygehuset som Funktionærerne modtog Bevis herfor. Der er heller ingen Tvivl om, at Christensen paa Lørdag vil modtage mange Lykønskninger -- vi føjer vor til -- fra de mange Mennesker, han i Aarenes Løb har haft med at gøre og har gjort sig afholdt af.-- Christensen stammer fra Thyregod, er gift med en Datter af Vejmand H. C. Andersen, Vonsild. I Ægteskabet er 3 Døtre og 3 Sønner. Døtrene og to af Sønnerne er gifte og bosiddende her i Byen. 

Jens Christensen lærte Landbruget og tjente i mange Aar paa Omegnens store Gaarde, sidst som Avlskarl hos P. Hansen Christiansminde" Vonsild. Herfra fik han for ca. 28 Aar siden Ansættelse paa Kolding Sygehus.

 

Fhv. sygehusportør Jens Christensen, Kolding, er afgaaet ved Døden. Christensen var 77 Aar, da døden indhentede ham. I 29 år var han ansat på Kolding Sygehus, og de mange Patienter, der kom paa Sygehuset, kendte gamle Jens, som han i Almindelighed kaldtes. Han var den første, der modtog Patienterne, fik dem i Bad, naar de kom ind, han bar dem i sine Arme fra Badet og i Sygesengen. Han hentede Patienterne fra Sengen og til Operationsstuen, og efter endt Operation fik ham dem bragt tilbage igen. Den venlighed og den Omsorg, han havde for de syge Mennesker, var kendt af alle dem, der laa paa Sygehuset. Jeg husker selv, da jeg i 1904 blev indlagt på Sygehuset for at skulle underkastes en Operation. Jens kom med sit glade og smileende Ansigt og sagde: Skal du for i Dag. Og da vi skulde ned ad Trapperne, dagde han: Se der hænger gamle Sygehuslæge Petersen. Det er ligesom han siger til dig: Vær ganske rolig; alt skal nok gaa godt! Disse Ord var beroligende og jeg glemte dem heller aldrig siden. Som det er gaaet for mig er det sikkert gaaet for mange andre Patienter, som han havde med at gøre. I Hjemmet var han en god Fader for sine Børn og en god Bedstefader for Børnebørnene, hvoraf der er mange. I Ægteskabet er der 6 Børn, alle gifte. Den ene er bosiddende i Esbjerg, og de øvrige er alle i Kolding. Den ældste Datter er gift med en af vore kendte Partifæller, Arbejdsmand Chr. Lauridsen, Allegade 51. Afdøde var en gammel Partifælle, og han fulgte godt med i Udviklingen, og det var ganske interessant lejlighedsvis at tale med ham om den politiske Udvikling. Som Funktionær paa Sygehuset var han Medlem af Kolding Kommunalforening, og baade han og Hustru var altid med ved forskellige Sammenkomster. Vi siger vor gamle Ven Tak for alt hvad han har været.

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault
Loading...
Loading...